September  Oktober  November  Dezember  Januar  Februar  März  April  Mai  Juni
 
1. Sep. 03 8h Schulbeginn 
2. Sep. 03 10h Schulmesse 
3. Sep. 03  
4. Sep. 03  
5. Sep. 03  
6. Sep. 03  
7. Sep. 03  
8. Sep. 03  
9. Sep. 03 19h Schulforum
10. Sep. 03  
11. Sep. 03  
12. Sep. 03  
13. Sep. 03  
14. Sep. 03  
15. Sep. 03  
16. Sep. 03  
17. Sep. 03  
18. Sep. 03  Schullauf - Eisenstadt
19. Sep. 03  3a+3b Lehrausgang zum Wasserleitungsverband
20. Sep. 03  
21. Sep. 03  
22. Sep. 03  
23. Sep. 03  
24. Sep. 03  19h Klassenforum
25. Sep. 03  Auswertung WIFI Neigungstest für 4a, 4b in der HS Siegendorf
26. Sep. 03  Auswertung WIFI Neigungstest für 4a, 4b in der HS Siegendorf
27. Sep. 03  
28. Sep. 03  
29. Sep. 03  
30. Sep. 03